اتوماسیون شهری

ttt

Para-Para-Parkmeter-PM-2000-پارکومتر خورشیدی پاراپارکومتر دیجیتال PM-2000

ttt

Para-Automated-Parking-Payment-system-سیستم-پرداخت-مکانیزه-پارکینگ-طبقاتی-پاراسیستم پرداخت مکانیزه پارکینگ‌ طبقاتی

ttt

Para-Ticket-Vending-Machine-TVM-سیستم-تولید-بلیط-پارادستگاه خودکار شارژ و فروش کارت بلیت

ttt

Para-Parkmeter-PM-1000پارکومتر دیجیتال PM-1000

ttt

Para-industries-Harmony-Banking-Kioskکیوسک-بانکی-هارمونی-پارا-کیوسک بانک هارمونی

ttt

Para-Bus-electronic-payment-system-سیستم-پرداخت-الکترونیک-اتوبوس-پاراسیستم پرداخت مکانیزه اتوبوس
اداری بانکی

ttt

NCS-900-Para-money-counter-vacuumاسکناس-شمار-ایستاده-مکشی-اسکناس شمار ایستاده NCS-900

ttt

Para-ATM-Through-the-wall-خودپرداز دیواری پاراخودپرداز دیواری

ttt

Para-desktop-NC407-اسکناس-شمار-رومیزی-پارااسکناس شمار رومیزی NC-407

ttt

NCS-1200-Para-money-counter-vacuumاسکناس-شمار-ایستاده-مکشی-اسکناس شمار ایستاده NCS-1200

ttt

Para-Banking-Kiosk-کیوسک-بانکی-پاراکیوسک بانک سالني

ttt

Para-desktop-NC297-اسکناس-شمار-رومیزی-پارا copyاسکناس شمار NC-297

English
Responsive Menu Image Responsive Menu Clicked Image